Chiesi pro doorzoeken  
Artikel
Vakinformatie

Webinar: Verantwoord wisselen van inhalatiemedicatie: kan dat?

Is het mogelijk om patiënten verantwoord van inhalatiemedicatie te laten wisselen? En hoe dan? Om deze vragen te kunnen beantwoorden gingen Michael Rutgers, Janwillem Kocks, Paul Hagedoorn en Titia Klemmeier in het PUF Academy-webinar ‘Verantwoord wisselen van inhalatiemedicatie: kan dat?’ in op waar rekening mee moet worden gehouden bij het wisselen van inhalatiemedicatie. Ook bespraken zij het belang van kennis over inhalatietechnologie en het belang van een goede inhalatie-instructie. In totaal volgden  november 2022 442 zorgverleners dit PUF Academy-webinar.

Verslag

Screenshot 2023 03 24 at 15.11.52

V.l.n.r Janwillem Kocks (huisarts), Titia Klemmeier (longverpleegkundige), Annemarie Brüning (moderator), Michael Rutgers (bestuurder/algemeen directeur Longfonds) en Paul Hagedoorn (hoofd inhalatieresearch, Rijksuniversiteit Groningen)

“Mijn achterban krijgt vaak te maken met onverantwoord wisselen van inhalatiemedicatie”, gaf Michael Rutgers, bestuurder/algemeen directeur van het Longfonds, bij de start van het webinar aan. Veertien verschillende patiëntenverenigingen hebben onderzoek gedaan naar de omvang van het wisselen van medicatie zonder medische reden. Veertig procent van de respondenten die bij de apotheek andere medicatie voor een chronische aandoening meekreeg dan hij of zij daarvoor ontving, wisselde eenmaal per jaar van medicatie. Voor 60% kwam dit vaker dan eenmaal per jaar voor.1 “Een derde van de patiënten gaf aan dat ze hierdoor het gevoel hadden de ziekte minder onder controle te hebben.” Om dit te veranderen is een werkgroep opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van onder andere huisartsen, specialisten, apothekers, longverpleegkundigen, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars. “Dit jaar is een akkoord tot stand gekomen over wat verantwoord wisselen van medicatie inhoudt. In aanvulling hierop zijn werkafspraken specifiek over inhalatiemedicatie gemaakt.” In dit akkoord staat dat het aantal wisselingen tot eenmaal in de vier jaar* moet worden beperkt bij bestaande, goed ingestelde patiënten met een longaandoening. Verder moet voor de longmedicatie een volledige instructie voor de zorgverlener en patiënt beschikbaar zijn en moet deze instructie ook worden meegegeven aan de patiënt. Er is afgesproken dat de mondelinge instructie altijd wordt ondersteund met eenvoudige teksten, filmpjes en/of afbeeldingen, en dat de instructie altijd met een placebo- inhalator wordt geoefend volgens het uniforme LAN-protocol. Het Longfonds zal de effecten van de afspraken over de longmedicatie geregeld monitoren: is er met de nieuwe afspraken echt sprake van verantwoord wisselen? “Na een jarenlang traject zijn er nu grote stappen gezet, en dit kan echt verbetering geven voor patiënten”, besloot Rutgers.

* Bij uitzondering kan vaker gewisseld worden: als de inhalatiemedicatie niet beschikbaar is door een landelijk tekort, of bij het vervallen van het patent en het beschikbaar komen van een generiek inhalatiemedicijn.

PIFotal-studie

Vervolgens besprak Janwillem Kocks, huisarts in Groningen, de resultaten van de PIFotal-studie, een real-world-studie waarin wordt gekeken naar de inhalatietechniek en therapietrouw van patiënten met COPD die een onderhoudsbehandeling met droogpoederinhalatoren krijgen.2 Lukt het patiënten om de droogpoederinhalator op een goede manier te gebruiken? Hieruit bleek dat bijvoorbeeld het klaarmaken van de inhalator bij een kwart van de patiënten niet goed gaat. Ook bij de inhalatie maakt een groot deel van de patiënten fouten. “Als we strikt de richtlijn volgen, maakte slechts 4% van de patiënten helemaal geen fouten bij het inhaleren”, zei Kocks.

De studie liet verder zien dat een suboptimale peak inspiratory flow (PIF) in vergelijking met een optimale PIF geassocieerd was met een slechtere gezondheidsstatus. Daarnaast bleek dat ongeveer 13% van de patiënten niet krachtig genoeg kon inhaleren met de inhalator die ze gebruikten, ook niet met de juiste begeleiding.3 Het wisselen van inhalator zonder rekening te houden met dit soort aspecten, is dus zeker niet zonder gevolgen, aldus Kocks.

"Kocks: "Slechts 4% van de patiënten maakt helemaal geen fouten bij het inhaleren"

Belang kennis over inhalatietechnologie

Daarna liet Paul Hagedoorn, hoofd inhalatieresearch aan de Rijksuniversiteit Groningen, zien hoe kennis over inhalatietechnologie kan bijdragen aan effectievere inhalatie. “Als we onze luchtwegen willen gebruiken als transportroute voor het toedienen van medicatie, moeten we wel enige kennis van die luchtwegen hebben”, begon hij.

De longen zijn onderverdeeld in de hogere luchtwegen, de centrale luchtwegen en de perifere luchtwegen. In de perifere luchtwegen bevindt zich 95% van het totale luchtwegoppervlak.4 Voor luchtwegmedicatie is het dus belangrijk dat deze medicatie de perifere luchtwegen bereikt. Hierbij speelt de longdepositie een belangrijke rol: waar in de longen komen de medicijndeeltjes terecht?

Inhouden adem

Screenshot 2023 03 24 at 15.12.14

Bij een te hoge snelheid van inhaleren of als er sprake is van te grote medicijndeeltjes, vliegen de medicatiedeeltjes in de hogere luchtwegen ‘uit de bocht’ en komen achter in de keel terecht. “Dat willen we voorkomen, dus de echte snelheid moet eruit”, zei Hagedoorn. In de centrale luchtwegen is sedimentatie het belangrijkste depositiemechanisme, oftewel de zwaartekracht. Sedimentatie zorgt ervoor dat deeltjes in contact komen met de luchtwegwand, waar de medicatie zijn werk kan doen. “Daarom moet een patiënt bij gebruik van een droogpoederinhalator na het inhaleren zijn adem inhouden, zodat ook de kleine medicijndeeltjes de tijd krijgen om uit te zakken. Elke seconde dat de adem langer ingehouden kan worden, geeft een verbetering van de longdepositie.”5 Ook in de perifere luchtwegen is sedimentatie een belangrijk depositiemechanisme. Hagedoorn besprak in dit kader ook het effect van de grootte van de medicijndeeltjes (gekoppeld aan de verplaatsingssnelheid) op de depositie. “Bij een gemiddelde inhalatieflow (30 tot 60 L/min) komen medicijndeeltjes groter dan 5 μm vooral in de bovenste luchtwegen terecht. Deeltjes tussen 1,1 en 3 μm komen bij een gemiddelde inhalatieflow over het algemeen in de perifere luchtwegen terecht, evenals medicijndeeltjes kleiner dan 1,1 μm. Maar als deeltjes kleiner zijn dan 1,1 μm bestaat de kans dat deze weer worden uitgeademd als de adem niet voldoende lang wordt vastgehouden.”6 Verder liet Hagedoorn zien wat het belang is van het volledig uitademen voorafgaand aan het inhaleren. “Door de uitademing kan een groot deel van de perifere luchtwegen worden voorzien van verse lucht, met in dit geval de inhalatiemedicatie”, zei hij.

Weerstand van de inhalator

Tot slot is kennis over het effect van de inhalatorweerstand van belang voor een effectieve inhalatie. “Vaak is de gedachte dat patiënten met een droogpoederinhalator altijd krachtig moeten inhaleren, maar dat is een misvatting.” Doordat de borstkas bij inademing uitzet, ontstaat een drukverschil. In de longen is dan sprake van onderdruk, waardoor lucht naar binnen stroomt. Bij inhalatoren met een lage interne weerstand kan daardoor een hoge inhalatieflow worden bereikt, dus moeten patiënten vooral niet te krachtig inhaleren, maar juist diep en rustig. Bij inhalatoren met een hoge weerstand is het vanwege de lage inhalatieflow zaak om juist wel diep en krachtig te inhaleren. Daarom is het volgens de sprekers belangrijk om voor patiënten die meerdere inhalatoren nodig hebben inhalatoren met ongeveer dezelfde weerstand voor te schrijven.

Belang inhalatie-instructie

Screenshot 2023 03 24 at 15.12.44

"Klemmeier: "De gevolgen van incorrect inhalatorgebruik en therapieontrouw kunnen groot zijn"

De laatste spreker tijdens dit webinar was Titia Klemmeier, longverpleegkundige en oprichter van Stichting IMIS. Zij ging in op de inhalatie-instructie en liet zien dat gevolgen van incorrect inhalatorgebruik en therapieontrouw groot kunnen zijn. “Patiënten ervaren meer ziektelast, de kans op ziekenhuisopnames is groter, patiënten hebben meer bijwerkingen en incorrect inhalatorgebruik en therapieontrouw leiden tot hogere ziektekosten.”Om de inhalatie-instructie te verbeteren is de Inhaler Research Workgroup (IRW) opgericht. Deze werkgroep heeft een nieuwe methode voor het geven van de inhalatie-instructie ontwikkeld. Hierbij is allereerst belangrijk dat de zorgverlener bij de patiënt benadrukt hoe belangrijk de inhalatie-instructie is. De inhalatie-instructie bestaat dan uit de volgende stappen:

 • De zorgverlener doet de hele handeling voor zonder mondelinge aanwijzingen.
 • De zorgverlener doet de handeling stapsgewijs voor met korte mondelinge aanwijzingen voor de patiënt.
 • De zorgverlener voert de handeling opnieuw uit, waarbij de patiënt per stap de zorgverlener mondeling aanwijzingen geeft.
 • Laat de patiënt de handeling zelf oefenen tot het goed is en geef positieve feedback.

Visuele ondersteuning van de inhalatie-instructie of de controle daarvan is te vinden op: www.inhalatorgebruik.nl en www.stichtingimis.nl.

De sprekers concludeerden dat het verantwoord wisselen van inhalatiemedicatie zeker mogelijk is, maar wel een aantal haken en ogen kent. Kennis van inhalatietechnologie en een goede inhalatie-instructie zijn hierbij essentieel.

Referenties

 1. https://reumanederland.nl/wp-content/uploads/2022/05/Leidraad-verantwoord-wisselen-medicijnen-def.pdf. Geraadpleegd februari 2023
 2. Leving M, et al. Pulm Ther 2021;7: 591-606.
 3. Kocks JWH, et al. NPJ Prim Care Respir Med 2022;32:18.
 4. Weibel ER. Morphometry of the Human Lung. New York: Academic Press, 1963.
 5. Byron PR. Respiratory Drug Delivery. CRC Press, 1990.
 6. Hagedoorn P, et al. Pharmaceutisch Weekblad 2011;32-5.
 7. https://inhalatorgebruik.nl/contents/uploads/zorgverlenerspagina/3_6.8_1rapport-goed-gebruik-inhalatiemedicatie-2018-definitief.pdf. Geraadpleegd februari 2023.
PM-2023-11653

Cookie instellingen

Om deze website optimaal te laten functioneren slaan wij informatie op in de vorm van cookies. Deze informatie kan over jou, jouw voorkeuren of jouw apparaat zijn en wordt voornamelijk gebruikt om de website correct te laten werken.

Lees meer over ons cookiebeleid


Confirm access

To gain access to this information we need to confirm that you are a registered practitioner, please provide your registration number.

Uw registratienummer bestaat uit 9, 10 of 11 cijfers

Op basis van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame mag Chiesi bepaalde informatie alleen delen met beroepsbeoefenaren. Wij controleren dit a.h.v. uw BIG-registratie.


Pagina beoordelen

Wij zijn benieuwd naar uw mening en ervaring. Om die reden vragen wij u om een beoordeling achter te laten.

Bedankt